REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promene/dodavanje jedinice opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje novih jedinica i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za promenu/dodavanje jedinice opšteg partnerstva se obavlja tako što se podnese standardni B formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B Tip prijave
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Odluka o promeni / dodavanju jedinice (Originalna)
 • Priznanica (NEMA)
 • Formular B (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena