REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena adrese ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Promena adrese ogranicenog partnerstva i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Registracija se obavlja tako što se popuni standardni A3 formular koji koristi opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP za promenu adrese ogranicenog partnerstva, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Formular A3 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Prethodna adresa preduzeca
 • Nova adresa preduzeca
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Odluka o promeni adrese (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A3 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena