REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndrrim i adresës për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Ndrrimi i Adreses per Shoqeri Komandite dhe përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Regjistrimi behet permes mbushjes se formularit standard A3 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB per nderrimin e adreses per Shoqerise Komandite brenda i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

 • Formulari A3 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjeter e biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena