REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena naziva opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Promena naziva opšteg partnerstva, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Podnosilac prijave mora otici u OCRP u svrhu promene naziva partnerstva nakon ispunjavnja formulara A1 i dostavljanja neophodne dokumentacije. KBRA ce u roku od 3 dana promeniti naziv partnerstva.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Formular B Tip prijave (poslovni broj)
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
 • Vlasnici
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • PDV registracija
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular A7 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o promeni naziva (Originalna)
 • Aneks memorandum (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena