REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndërrimi i emrit të Ortakërisë së Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Nderrimi i Emrit te Shoqeris Kolektive dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Pala paraqitet në QKRB për të bërë ndërrimin e emrit të Ortakërisë, pas plotësimit të formularit B dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme. Në afat prej 3 ditësh ARBK bën ndërrimin e emrit të Ortakërisë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

 • Formulari B Tipi i Fletparaqitjes (numri i biznesit)
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
 • Pronarët
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Regjistrimi në TVSH
 • Njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari A7 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për nderrimin e emrit (Origjinal)
 • Aneks memorandum (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena