REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Nderrimin e emrit te Shoqerise Aksionare dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Pala paraqitet në QKRB për të bërë ndërrimin e emrit të SH.A-s, pas plotësimit të formularit A1 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme. Në afat prej 3 ditësh ARBK bën ndërrimin e emrit të SH.A-s.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

  • Emërtimi i ri dhe i vjetër i biznesit
  • Të dhënat e aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena