REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena naziva društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Promena naziva društva sa ogranicenom odgovornošcu, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Podnosilac prijave ce koristiti OCRP u svrhu promene naziva DOO nakon ispunjavnja formulara A1 i dostavljanja neophodne dokumentacije. KBRA ce u roku od 3 dana promeniti naziv DOO.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

  • Formular A1 Prethodni naziv poslovne organizacije
  • Novi naziv poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis i datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (NEMA)
  • Formular A0 (Originalna)
  • Priznanica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o promeni naziva (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena