REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje inostranog preduzeca (ogranak na Kosovu)

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Ovaj administrativni postupak služi kako bi se registrovalo inostrano preduzece, vodila i ažurirala organizaciona lista preduzeca.

Opis: Podnosilac prijave mora otici u opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP kako bi registrovao akcionarsko društvo. Nakon popunjavanja formulara A0 i podnošenja neophodne dokumentacije, KBRA ce u roku od 3 dana obaviti registraciju inostranog preduzeca. Formular možete skinuti sa internet stranice KBRA.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Formular A0 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Broj radnika
 • Osnivacki kapital
 • Aktivnosti
 • Podaci o vlasnicima preduzeca
 • Direktor - bord direktora
 • Registrovani agent
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Pasoši (Overena kopija)
 • Odluka o otvaranju filijale na Kosovu (Originalna)
 • Kopija statuta iz (zemlje porekla) (Originalna)
 • Formular A0 (Originalna)
 • Saglasnost registrovanog agenta (lokalnog) (Originalna)
 • Kopija overenog uverenja iz (zemlje porekla) (Originalna)
 • Odluka nadležnog suda da preduzece postoji (overeno kod notara) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena