REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Regjistrimi i Shoqërisë Komandite SH.K.M

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Përmes kësaj procedure administrative bëhet regjistrimi i Shoqërisë Komandite, mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Pala paraqitet në Qëndra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për të bërë regjistrimin e Shoqërisë Komandite, pas plotësimit të formularit A0 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme, ARBK në afat prej 3 ditësh bën regjistrimin e Shoqërisë Komandite. Formulari mund të shkarkohet në web-faqen e ARBK-së.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Tipi i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Numri i punëtorëve
 • Kapitali themelor
 • Veprimtaritë
 • Informata për pronarët e biznesit
 • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
 • Agjenti i regjistruar
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi aplikuesin

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Formulari A0 (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Marrëveshja për shoqërinë (Origjinal)
 • Statuti i shoqërisë (Origjinal)
 • Fletpelqimi për agjentin e regjistruar (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena