REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje opšteg partnerstva - OP

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje opšteg partnerstva, vodenje i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Podnosilac prijave mora otici u opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP kako bi registrovao opšte partnerstvo - OP. Nakon popunjavanja formulara A0 i podnošenja neophodne dokumentacije, OCRP ce u roku od 3 dana obaviti registraciju opšteg partnerstva - OP. Formular možete skinuti sa internet stranice KBRA.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Formular B Naziv preduzeca
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Sporazum za poslovnu organizaciju (Originalna)
 • Statut organizacije (Originalna)
 • Saglasnost registrovanog agenta (Originalna)
 • Formular B (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena