REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Opštinska ekološka dozvola

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Zaštita životne sredine, smanjenje rizika zagadenja životne sredine, smanjenje uticaja na život i zdravlje ljudi nakon sprovodenja koncepta održivog razvoja.

Opis: Stranka podnosi zahtev pri Servisnom centru za gradane; SCG ga prosleduje Odseku za zaštitu životne sredine pri DUZŽS na pregled. U što je kracem vremenskom roku moguce, Sektor za zaštitu životne sredine izdaje opštinsku ekološku dozvolu koju potpisuje šef Odseka za zaštitu životne sredine. Sacinjava se zapisnik o dozvoli i šalje se SCG kako bi podnosilac prijave mogao da je podigne.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 10 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Kopija plana (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju (Originalna)
 • Ugovor za korišcenje parcele ako parcela nije vlasništvo podnosioca prijave (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
 • LKM izveštaj (ukljucujuci opis projekta, tehnološki proces, efekat na životnu sredinu i mere za smanjenje efekta) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezPrva grupa - € 500 N / R aktivnosti podležu opštinske ekoloških dozvola 1. Fabrika za preradu drveta, namještaja, Gostinij do 1000m3 / god; 2. Fabrika za pakovanje prirodne vode, mineralne; kapaciteta do 0,5 m3 dnevno; 3. Postrojenje za proizvodnju voc´nih sokova, bezalkoholnih pic´a; Destilerija sa kapacitetom do 5 m3ne dan; 4. Postrojenje za preradu mleka i njegovih proizvoda, do 1000 kg / dan 5. Fabrika za preradu biljnih ulja, suncokreta, itd, sa kapacitetom od 500l / dan; 6. Proizvodnja kreca (remisije) do 100 tona / godišnje; 7. Proizvodnja betona i montažnih elemenata, plocice itd Kapaciteta do 50 m3 betona / dan; 8. skladištenje upakovanog maziva proizvodnim pogonima; 9. kolekcija dizajniranja šuta za svrhu recikliranja, ukljucujuc´i izbor, mehanicke fragmentacije i njihovo skladištenje i odlaganje zemlje podešavanje; 10. Proizvodnja obuc´e ona druga slicna pribor, bez hemijskih procesa (šivenje, lepljenje Fitting); 11. Proizvodnja kartona i drugoj ambalaži, sa kapacitetom do 500 kg / dan; 12. Veštacki ribnjaci sa površine do 300 m2. Druga grupa - € 350 1. Pikeshitjet gas (TNG) na 4,9 m3; 2. pec´i za proizvodnju hleba i brašna proizvoda; 3. Klanica kapacitet do 3 stoke / dan; 4. Fabrika za preradu voc´a i povrc´a do 1000 kg / dan; 5. male radionice za preradu mermera, sa ukupnom površinom objekta-do 200 m3; 6. Izgradnja stambenih objekata i usluga, sa gradevinskom površinom vec´om od 1000m2; 7. rashladne skladišta za upakovanih prehrambenih proizvoda sa ukupnim kapacitetom skladištenja do 50 tona. Trec´a grupa - € 300 1. listi drveta; 2. Highlights of skladištenja i trgovine gradjevinskih materijala; 3. Postrojenja za intenzivan uzgoj živine, svinja, goveda i vec´a jata koja imaju manje od: 1.1. 2000 ptice; 1.2. 100 svinja; 1.3. 30 goveda; 1.4. 200 komada sitne stoke. Cetvrta grupa - € 200 1. auto servis; 2. aktivnost komposta, u ukupnom iznosu od prerade do 100m3 ili 40 tona tokom godine; 3. Zemlje gde se oni nalaze, najkasnije u roku od 10 tona cvrstog otpada; 4. Zemlje gde se oni nalaze, manje od 2 tona neopasnog otpada; 5. Postrojenja za reciklažu plastike i masovnu proizvodnju sa kapacitetom od 1000t / godišnje. Grupa Pet - € 100 1. Carvashes; 2. Skladištenje hemijskih dubriva i pesticida sa kapacitetom skladištenja do 10 tona; 3. Kebaptoret i restoran; 4. Zemlje Animal dionicama u otvorenim (tradicionalna tržišta) ili zatvoren; 5. urbane tržišta, industrijske i biljnih i životinjskih proizvoda. Grupa od šest-izuzetih javnih projekata 1. kanalizacioni sistem kanalizacije i njihova rehabilitacija u dužini od 5 km; 2. mreža otpadnih voda sanacija i rehabilitacija postojec´ih vodovodnih do 5 km dužine. 3. rekonstrukcija postojec´ih gradskih i seoskih puteva i izgradnju novih puteva osa (Sa dužinom od do 2 km); 4. plantaža voc´aka; 5. 1. unapredenje šuma projektiPlata sa markicom

Forma nije pronadjena