REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Gradevinska dozvola

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi za izdavanje gradevinskih dozvola. Ovim postupkom se postiže zakonitost izdavanja gradevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o izgradnji i urbanistickim planovima.

Opis: Podnosilac prijave prethodno mora otici u direkciju kako bi verifikovao tehnicku dokumentaciju Sektora za izdavanje gradevinskih dozvola. Nakon toga stranka podnosi zahtev pri Servisnom centru za gradane. Odsek za dozvole za zgrade razmatra zahtev. Odluku priprema Pravni odsek. Potpisuje direktor. Konacna odluka se šalje SCG gde ce je podnosilac prijave podignuti iz OUZŽS.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 02/L-28 O UPRAVNOM POSTUPKU
 • ZAKON BR. 04/Z-110 O IZGRADNJI
 • Administrativno uputstvo br. 10/2013 o uspostavljanju postupaka za podnošenje i pregledanje prijava za uslove izgradnje i izdavanje gradevinskih dozvola Clan 10
 • Odluka 01. Br. 16-69016 o administrativnim taksama za izdavanje dozvole za izgradnju i taksama za efekat od povecane aktivnosti i infrastrukture za 2013 6
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38

Punovaznost Administrativne procedure Jedna (1) godina

Potrebne informacije

 • Ime
 • Licni br.
 • Adresa
 • Telefon
 • Elektronska pošta (email)
 • Adresa gradilišta (ili opis lokacije)
 • Katastarska zona/katastarske zone
 • Br. katastarske parcele
 • GPS koordinatne tacke
 • Tim za izradu projekta i izgradnju
 • Detalji izgradnje
 • Opis gradevinskih radova
 • Detalji o infrastrukturi
 • Neophodni dokumenti za prijavu za izdavanje gradevinske dozole
 • Izjava podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kopija plana; ne sme biti starija od 6 meseci (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu; ne sme biti starije od 6 meseci (Originalna)
 • Ako se parcela ne vodi na podnosioca prijave, mora biti predstavljen dokaz o ovlašcenju podnosioca prijave da u ime vlasnika podnese prijavu. (Originalna)
 • Administrativni pravni akt koji navodi uslove izgradnje (ako je neophodno) (Originalna)
 • Kopija profesionalnih dozvola i uverenja o registraciji pravnog lica za oblasti arhitekture, gradevine, gradevinske, elektronske i mašinske inženjere i konsultante koji pripremaju tehnicke dokumente (Overena kopija)
 • Odobrenje Agencije za krizno upravljanje za gradevinske radove, kategorija I i II (Originalna)
 • Odobrenja u skladu sa Zakonom o kulturnom nasledu za gradevinske radove unutar granica oblasti od kulturnog nasleda. (Originalna)
 • Tri (3) štampane kopije i digitalna kopija tehnickih nacrta i druge dokumentacije, PDG i DWG format, na nacin na koji je propisan Zakonikom (Overena kopija)
 • U slucaju da je neophodno da se na gradilištu obave privremeni gradevinski radovi, bice potrebno naznaciti vremenski period tih radova (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata2,56€/m² + taksa za gustinu 118,2 € Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena