REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje o korišcenju objekta

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Kako bi se obezbedila primena pravnih odredbi koje dozvoljavaju upotrebu objekta koji je izgraden u skladu sa uslovima navedenim u gradevinskoj dozvoli.

Opis: Stranka podnosi zahtev pri Servisnom centru za gradane; SCG šalje zahtev Sektoru za gradevinske dozvole na razmatranje i inspekciju objekta; Pravni odsek priprema odluku; Potpisuje: šef Pravnog odseka, glavni arhitekta Odseka za izgradnju i direktor Odseka; sacinjava se zapisnik, a uverenje o korišcenju se dostavlja SCG.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure nema fiksnog roka

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • potpisani protokoli kojima se potvrduje završetak svih ciklusa/faza izgradnje gradevinskih radova u dokumentima o izgradnji (Originalna)
  • Dokaz o pozitivnim rezultatima obavljenih ispitivanja u skladu sa Zakonikom (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez10Plata sa markicom

Forma nije pronadjena