REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Gradevinski uslovi

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Odredivanje uslova obavljanja gradevinskih radova kako bi se omogucila izgradnja objekta u skladu sa Zakonom o izgradnji, Zakonom o prostornom planiranju i urbanistickim planovima.

Opis: Stranka podnosi zahtev pri Servisnom centru za gradane; SCG ga prosleduje Odseku za zaštitu životne sredine pri DUZŽS na pregled. U što je kracem vremenskom roku moguce, Sektor za urbano planiranje odreduje uslove obavljanja gradevinskih radova na nacin na koji je propisan urbanistickim regulatornim planom. Ove uslove potpisuje šef Sektora. Uslovi se formalizuju i šalju SCG kako bi stranka mogla da ih podigne.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Jedna (1) godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Adresa gradilišta (ili opis lokacije) adresa gradilišta (ili opis lokacije)
 • Katastarska zona/katastarske zone
 • Br. katastarske parcele
 • GPS koordinatne tacke
 • Opis podrucja i konstrukcije
 • Predloženi uslovi izgradnje
 • Neophodni dokumenti
 • Izjava podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kopija plana; ne sme biti starija od 6 meseci (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu; ne sme biti starije od 6 meseci (Originalna)
 • Ako se parcela ne vodi na podnosioca prijave, mora biti predstavljen dokaz o ovlašcenju podnosioca prijave da u ime vlasnika podnese prijavu. (Originalna)
 • Merenje katastarske parcele u prijavi i susednih katastarskih parcela, kao i postojecih objekata u krugu od 50 m od linija razdvajanja parcele gde podnosilac prijave predlaže da izgradi objekat (Originalna)
 • Fotografije katastarske parcele u prijavi i fotografije postojecih objekata u krugu od 50 m od linija razdvajanja parcele gde podnosilac prijave predlaže da obavlja radove (Originalna)
 • Opštinska ekološka dozvola (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez100 EUR Bankarski transfer

Forma nije pronadjena