REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za proširenje zgrade

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Produženje dužine trajanja gradevinske dozvole za jednu godinu u okviru Zakona o izgradnji.

Opis: Stranka podnosi zahtev pri Servisnom centru za gradane; SCG šalje zahtev Sektoru za gradevinske dozvole na razmatranje; Pravni odsek priprema odluku; Potpisuje: šef Pravnog odseka, glavni arhitekta Odseka za izgradnju i direktor Odseka; sacinjava se zapisnik, a odluka se dostavlja SCG.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 02/L-28 O UPRAVNOM POSTUPKU
 • ZAKON BR. 04/Z-110 O IZGRADNJI
 • Administrativno uputstvo br. 10/2013 o uspostavljanju postupaka za podnošenje i pregledanje prijava za uslove izgradnje i izdavanje gradevinskih dozvola Clan 10
 • Odluka 01. Br. 16-69016 o administrativnim taksama za izdavanje dozvole za izgradnju i taksama za efekat od povecane aktivnosti i infrastrukture za 2013 6
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime
 • Licni br.
 • Adresa
 • Telefon
 • Elektronska pošta (email)
 • Adresa gradilišta (ili opis lokacije)
 • Katastarska zona/katastarske zone
 • Br. katastarske parcele
 • GPS koordinatne tacke
 • Tim za izradu projekta i izgradnju
 • Detalji izgradnje
 • Opis gradevinskih radova
 • Detalji o infrastrukturi
 • Neophodni dokumenti za prijavu za izdavanje gradevinske dozole
 • Izjava podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kopija plana; ne sme biti starija od 6 meseci (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu; ne sme biti starije od 6 meseci (Originalna)
 • Ako se parcela ne vodi na podnosioca prijave, mora biti predstavljen dokaz o ovlašcenju podnosioca prijave da u ime vlasnika podnese prijavu. (Originalna)
 • Administrativni pravni akt koji navodi uslove izgradnje (ako je neophodno) (Originalna)
 • Kopija profesionalnih dozvola i uverenja o registraciji pravnog lica za oblasti arhitekture, gradevine, gradevinske, elektronske i mašinske inženjere i konsultante koji pripremaju tehnicke dokumente (Overena kopija)
 • Odobrenje Agencije za krizno upravljanje za gradevinske radove, kategorija I i II (Overena kopija)
 • Odobrenja u skladu sa Zakonom o kulturnom nasledu za gradevinske radove unutar granica oblasti od kulturnog nasleda. (Overena kopija)
 • Tri (3) štampane kopije i digitalna kopija tehnickih nacrta i druge dokumentacije, PDG i DWG format, na nacin na koji je propisan Zakonikom (Overena kopija)
 • U slucaju da je neophodno da se na gradilištu obave privremeni gradevinski radovi, bice potrebno naznaciti vremenski period tih radova (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata2.56 EUR/m²Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena