REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesa për raport mbi procesin e zjarrit

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Cilj: Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Opis: Me këtë kërkesë aplikuesi paiset me dëshmi për zjarrin e ndodhur dhe hulumtimin e shkaktarit për dëmin.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri personal
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i protokolit
  • Data e aplikimit
  • Numri i telefonit
  • E-mail adresa
  • Lloji I kerkeses

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kerkesa (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena