REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje stanova, radnji itd. u Registru nepokretnosti (RN) u ime novih vlasnika imovine ili za one objekte ili prostorije koje ranije nisu bile uknjižene u RN.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: od prethodnog vlasnika, prisvajaca i registrovanje na ime novog vlasnika - korisnika imovine

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje mesta stanovanja i prostorija tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kupoprodajni ugovor nekretnine (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Dokument za identifikovanje ili upisivanje stana ili prostorija /u skladu sa definicijom podnosioca prijave/ (Originalna)
 • Ovlašcenje koje daje korisnik (kupac) stana, prostorije itd. ako prijavu ne podnosi vlasnik (Originalna)
 • Ovlašcenje koje daje korisnik (kupac) stana, prostorije itd. ako prijavu ne podnosi vlasnik (Originalna)
 • Ako se obavlja putem transfera i ukoliko je iznos iznad 10 000 EUR, primenice se IFI-AKK standardna radnja izmedu kupca i prodavca u skladu sa Zakonom br. 03/L-196, 03/L-196 o sprecavanju borbe protiv pranja novca. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTaksa se izracunava na osnovu površine katastarske jedinice. Taksa se placa u skladu sa dokumentom koji se dostavi stranci (pravno lice) u skladu sa vrednošcu transakcije: do 10 hiljada EUR - taksa iznosi 20 EUR; od 10 hiljada EUR do 20 hiljada EUR - taksa iznosi 30 EUR; od 20 hiljada EUR do 40 hiljada EUR - taksa iznosi 40 EUR; od 40 hiljada EUR do 50 hiljada EUR - taksa iznosi 50 EUR; za 50 hiljada EUR i više, za svakih 10 hiljada EUR se placa iznos od 10 EUR. Medutim, sveukupan iznos takse ne može biti veci od 200 EUR. Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena