REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Saglasnost odseka za urbanizam o parceli/privodenja kraju radova na imanju

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Kako bi se izvršile promene na (podele ili spajanje) katastarskoj parceli, stranka ce podneti prijavu za podelu ili spajanje parcele. Tu prijavu odobrava ili odbacuje urbanisticki plan / ORP-PUR-URP-DUP/ koji omogucuje izdavanje saglasnosti za parcelu.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Servisnom centru za gradane - SCG. Zahtev se prosleduje Odseku za urbanizam i zaštitu životne sredine - OUZŽS. U najkracem mogucem roku, OUZŽS izdaje izvod iz urbanistickog plana / ORP - PUR - URP - DUP koji se prosleduje SCG gde ga podnosilac prijave može uzeti.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 04/L-174 O PROSTORNOM PLANIRANJU
 • Administrativno uputstvo 41/2005 o sprovodenju u delo Zakona o prostornom planiranju o osnovnim elementima regulatornog urbanog plana Clan 3
 • Pravilnik o opštinskim taksama, naknadama i kaznama za 2014. godinu Clan 6 stav 2 i 7
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38

Punovaznost Administrativne procedure nema fiksnog roka

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Kopija plana; ne sme biti starija od 6 meseci (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu; ne sme biti starije od 6 meseci (Originalna)
 • Ako se parcela ne vodi na podnosioca prijave, mora biti predstavljen dokaz o ovlašcenju podnosioca prijave da u ime vlasnika podnese prijavu. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez10 EUR + 3 EUR za svaku narednu parcelu Plata sa markicom

Forma nije pronadjena