REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje katastarskih linija razdvajanja (odredivanje linija razdvajanja parcela)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Za registrovanje pri Registru nepokretnosti katastarskih linija razdvajanja koje su postavljene ili konstatovane nakon merenja susednih katastarskih jedinica.

Opis: U pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun kod DKGI i popunjava standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju spajanja katastarskih jedinica. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje/a o identifikovanju nekretnine (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Kopije plana za granicne linije parcele (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTaksa se izracunava na osnovu površine katastarske jedinice površine do 0,50 ha - taksa iznosi 80 EUR; za površine od 0,50 ha do 1,0 ha - taksa iznosi 100 EUR; za svaki naredni hektar taksa iznosi 60 EUR; za gradske parcele u skladu sa urbanistickim planom i nakon dobijanja urbanisticke dozvole - taksa iznosi 120 EUR:Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena