REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje odjave prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Registrovanje odjave iz RN i obaveštavanje trecih strana.

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje odjave tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG) koji nakon placanja takse za uslugu za koju se prijavljuje/ju podnosilac prijave/podnosioci prijava izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ovlašcenje u slucaju da podnosilac prijave/podnosioci prijava nije/nisu deo postupka (identifikovanje stranke) (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Sudska odluka ili bilo koji pravno priznati dokument u skladu sa zakonom (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata40 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena