REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Davanje u zakup opštinske imovine za korišcenje

Direkcija za javne usluge

Cilj: Omogucavanje svim gradanima da koriste javni prostor u skladu sa postupkom o javnoj licitaciji.

Opis: Kada Skupština opštine donese odluku o javnom nadmetanju za javna parking mesta, stranke podnose svoje ponude pri Servisnom centru za gradane. Ponude/dokumentacija se šalje odgovarajucoj komisiji koja se osniva za svrhe sprovodenja javnog nadmetanja. Komisija ce proglasiti pobednika.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure mesecno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 7

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezSvi opštinski objekata sa jakim gradevinskog materijala namenjenih poslovnim prostorijama - mesecne zakupnine po m2 .

Forma nije pronadjena