REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Regjistrimi i njësisë - parcelës së re kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme të formuar pas bashkimit të njësive - parcelave kadastrale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Cilj: Qellimi është regjistrimi i njësisë kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme-RDPP të formuar pas bashkimit të njësive kadastrale.

Opis: Fillimisht, parashtruesi i kërkesës paiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbush formularin standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës/palëve ia jep një dëshmi/vërtetim për pranimin e kërkesës së tij/tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin/vendimin për regjistrimin e bashkimit të njësive kadastrale, ku pala/palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet e tjera përcjellëse (Çertifikatën pronësore).

Pranvi osnov

 • LIGJI NR. 04/L-013 PËR KADASTËR
 • Rregullorja e UNMIK-ut mbi transformimin e së drejtës së përdorimit të pronës së patundshme në pronësi shoqërore Neni 1 pika 9 Gazeta Zyrtare UNMIK nr. 2003/13 e dt. 09 maj 2003

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) . (Kopje)
 • Çertifikatat për identifikimin e paluajtshmërive - njësive kadastrale te kembyera (Çertifikatë per person apo Çertifikatë për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Kopja e planit (Kopje)
 • Pëlqimi urbanistik (në rajonet ku ka plane rregulluese urbanistike ) (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20 euro (Taska paguhet duke marrë për bazë numrin e njësive kadastrale që kërkohet të bashkohen, p.sh. bashkimi i dy (2) njësive kadastrale pa matje)Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Forma nije pronadjena