REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje taksi - mere naloga za Registar nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Za registrovanje taksi - zabrana Registra nepokretnosti i obaveštavanje trecih strana.

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje taksi - mera naloga Registra nepokretnosti tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju taksi - mere naloga. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do ukidanja ili otkazivanja odluke koja je uspostavila privremene mere

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Odluka nadležnog organa o privremenim bezbednosnim merama (Overena kopija)
 • Prijavni formular (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena