REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje hipoteke iz Registra nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Registrovanje hipoteke u Registru nepokretnosti pri RN kako bi se obavestile i zaštitile trece strane.

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje hipoteke tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Hipotekarni sporazum (Overena kopija)
 • Prijavni formular (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
 • Kopija plana (Originalna)
 • Izveštaj o proceni imovine (Originalna)
 • Zahtev poverioca - hipotekarnog poverioca (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTakse se placaju u zavisnosti od dokumenta koji dostavi stranka (pravno lice). Za kredite u iznosu od 5000 EUR - taksa iznosi 20 EUR; za kredite od 5000 do 10000 EUR - taksa iznosi 30 EUR; za kredite od 10000 do 20000 EUR - taksa iznosi 50 EUR; za kredite od 20000 do 40000 EUR - taksa iznosi 70 EUR; za kredite od 40000 i više, za svakih dodatnih 10000 EUR taksa iznosi 20 EUR; iznos takse ne može biti veci od 300 EUR. Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena