REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za realnu procenu vrednosti imovine u ostavinskoj raspravi

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Izdavanje administrativnog dokumenta podnosiocu prijave kojim se navodi procena koja je sprovedena u slucajevima ostavinske rasprave

Opis: Na pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun pri Kancelariji za odnose sa gradanima (KOG) kroz koji se placa navedena taksa za uslugu. Nakon toga, popunjava se standardni formular koji se može pronaci u prostorijama KOG-a koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka i šalje ga DKGI. DKGI vrši procenu imovine nakon provere subjekta i podnosiocu prijave izdaje administrativni dokument kojim se navodi procena imovine.

Pranvi osnov

 • ZAKON Br. 03/L-007 O VANPARNICNOM POSTUPKU
 • Odluka predsednika opštine o osnivanju komisije za procenu u svrhu procene imovine Odluka predsednika opštine Gnjilane o osnivanju komisije za procenu 02.305/2009 od 7. maja 2009.

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Izvod iz maticne knjige umrlih vlasnika nekretnine (Originalna)
 • Uverenje o imovini (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EvroPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena