REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Javni parking

Direkcija za javne usluge

Cilj: Korišcenje javnog prostora pod uslovom da se sve obavlja u skladu sa postupkom o javnom licitiranju.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 03/L – 040 O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 • Zakon br. 04/L-144 o dodeljivanju i razmeni opštinske nepokretne imovine Clan 5 Službeni list Republike Kosovo/Priština: Br. 35 / 17 decembar 2012.
 • Pravilnik GRK br. 23/2013 o odredivanju postupaka o dodeli i korišcenju i razmeni nepokretnosti Opštine Clan 4
 • Pravilnik o opštinskim uslugama Clan 59 i 61
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38, 1.14, 1.19

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 7

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1. rezervisano Opštinski parking - mesecno - 30 Evro; 2. Opštinski rezervisan parking oko kolektivnih stambenih objekata za fizicka lica - mesecno 10 3. Opštinski rezervisan parking oko kolektivnih stambenih objekata za pravne lice - mesecno 20; 4. rezervisani opštinski parking o stambenih kolektivni objekata - za fizicka lica , godišnjica 70 5. rezervisani opštinski parking o stambenih kolektivni objekata - za pravna lica , godišnjica 170

Forma nije pronadjena