REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesa për pasije me certifikatë qe posedon paluajtshmeri (Çertifikatë për Njësi Kadastrale apo Çertifikatë per Person)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Cilj: Pasjisja me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Opis: Parashtruesi i kërkesës pajiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbush formularin standard i cili gjendet në DKGJP, ky organ palës ia jep një dëshmi - faturë për kryerje të pagesës dhe me pas e pajis aty per aty me Çertifikate pronësore.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Deri ne revokimin/ shfuqizimin apo anulimin e akti- vendimit me të cilin është vendosur masa e perkoheshme e sigurisë

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa4 euroTransfer bankar

Forma nije pronadjena