REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za izdavanje uverenja o vlasništvu nekretnine (uverenje za katastarske jedinice ili uverenje lica)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Izdavanje uverenja o imovini licu koje je vlasnik nekretnine (uverenje o katastarskoj jedinici i uverenje lica)

Opis: Podnosilac prijave dobija preliminarni racun DKGI i onda popunjava standardan formular koji se može preuzeti u prostorijama DKGI. Ovaj organ izdaje stranci - strankama dokaz o uplati i onda momentalno daje uverenje o vlasništvu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do ukidanja ili otkazivanja odluke koja je uspostavila privremene mere

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez4 EURBankarski transfer

Forma nije pronadjena