REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za dozvolu za osnivanje i organizovanje zabavnih igara, igara na srecu i organizovanje rada sa raznim aparatima igara na srecu i sportskih rekvizia

Direkcija za javne usluge

Cilj: Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora biti širine od najmanje 1.5 metra.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure mesecno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataUgradnja uredaja zabavnih igara, za svaki uredaj, mesecna taksa iznosi 10 EUR; Korišcenje javnog prostora za postavljanje zabavnih objekata (zabavni park). Mesecna taksa po m2 - 0,50 EUR; Dozvola za stavljanje gradevinskog materijala, drveta, uglja itd. na javnim površinama u toku 24 casa - 15 EUR.Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena