REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za kopije plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Davanje kopije plana podnosiocu prijave za licnu upotrebu.

Opis: U pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun DKGI i onda popunjava standardan formular koji se može preuzeti u prostorijama DKGI. Ovaj organ izdaje stranci - strankama dokaz o uplati i onda momentalno daje kopiju plana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o imovini (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 EUR po parceliPlata sa markicom

Forma nije pronadjena