REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Faturë për taksë rrugore për automjete motorike

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Inkasimi i të hyrave komunale dhe mirëmbjatja e rrugëve komunale.

Opis: Tek Inkasanti i DSHP-së: Pala fillon procedurën duke e dëshmuar se e ka paguar tatimin në pronë; Duke ja dhënë për shiqim Librezën e qarkullimit të mjetit; Inkasanti i D.SH.P-së ja jep faturën për pagesën e taksës rrugore komunale, pala shkon në një bankë komerciale dhe e sjell faturën e pagesës e sjell një kopje tek Inkasanti i DH.P.S

Pranvi osnov

 • LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE
 • "LigjiI NR. 03/L-049 Për Financat e Pushtetit Lokal" Neni 12 - Taksa për Automjetet Motorike Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/ Prishtinë: Viti III/Nr.27/03 Qershor 2008
 • Statuti i Komunës së Gjilanit Neni 38, 1.16, 1.19

Punovaznost Administrativne procedure mujore/vjetore

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Per shikim)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Per shikim)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa1. për 5 (4+1) ulëse 10 Euro 2. për kamionët e lehtë deri 3.5 T, traktorë, 20 Euro 3. për automjete mbi 3.5 tonë (kamion, autobus, minibus, vinç, buldozer etj), 30 Euro 4. motoçikletë 5 Euro Transfer bankar

Forma nije pronadjena