REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za postupak konstatovanja uzurpiranja državne imovine - sada opštinske imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Provera i konstatovanje da li postoji uzurpiranje zemljišta u državnom vlasništvu - sada u opštinskom vlasništvu ili ne. Ako se radi o okupiranju, onda ce biti preduzete adekvatne pravne mere za vracanje u prethodno stanje pre uzurpacije okupiranog zemljišta.

Opis: Postupak za konstatovanje uzurpiranja državne imovine se pokrece dostavljanjem zahteva Servisnom centru za gradane (u daljem tekstu: SCG) ili direktno bilo pisanim ili usmenim zahtevom pred službenikom u ODKGI - sektor za imovinu. Nakon podnošenja zahteva za konstatovanje okupiranja ovaj odsek obavlja sve postupke u svrhu provere i konstatovanja da li je zemljište u državnom vlasništvu - sada opštinsko - uzurpirano ili ne, te donosi odluku.

Pranvi osnov

 • Zakon o reviziji imovinskih odnosa koji su nastali usled proizvoljne uzurpacije zemljišta u društvenom vlasništvu Clanovi 16, 17, 18, 19 Zakona o reviziji imovinskih odnosa koji su nastali usled proizvoljne uzurpacije zemljišta u društvenom vlasništvu SAPK (Službeni list br. 46 - proglasio KC. 011-49-77 na dan 27.10.1977.)

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Originalna)
 • Prijava pod uslovom da se podnosi direktno DKGI (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena