REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za otkazivanje-brisanje uništenog objekta iz geografskih i tekstualnih podataka u Registru nepokretnosti.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Otkazivanje objekta u Registra nepokretnosti i izdavanje dokumenta podnosiocu prijave kojim se potvrduje otkazivanje/brisanje objekta.

Opis: U pocetku, podnosilac prijave popunjava standardni formular koji se može preuzeti u DKGI. Ovaj organ izdaje stranci/strankama dokaz o prijemu njihovog zahteva. Nakon toga, DKGI izdaje dokument (odluku i uverenje za identifikaciju katastarske jedinice) kojom se objekat otkazuje/briše iz RN. Napomena: Otkazivanje - brisanje uništenih objekata može obaviti sam DKGI po službenoj dužnosti pošto je to u skladu sa odredbama Zakona o katastru.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o imovini (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena