REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Leje për bllokimin e rrugës

Drejtoria për Shërbime Publike

Cilj: Ofrimi i mundësisë për qyetatrët për shfrytëzimin e hapsirës publike për bllokimin e rrugëve publike për nevoja të tyre duke garantuar sigurinë në komunikacionin publik.

Opis: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon Procesverbal sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e Aktit Juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 12/24 Orë

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Kopje)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa30 Euro

Forma nije pronadjena