REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Saglasnost o lokaciji

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Cilj: Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Opis: Ovaj dokument se izdaje nakon pregleda pregleda koncepta projekta i inspekcije lokacije. Kriterijum je da li objekat može biti sagraden u skladu sa konceptom projekta bez ugrožavanja okolnih objekata i ugrožavanja životne sredine, kada je takav kriterijum predviden regulatornim planovima.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 02/L-28 O UPRAVNOM POSTUPKU
 • ZAKON BR. 04/L-012 O ZAŠTITI OD POŽARA
 • Administrativno uputstvo 04/2007 o kategorizaciji objekata, delova objekata i prostora u skladu sa riskom od požara. Clan 3; 4; 5
 • Administrativno uputstvo br. 24/2012 - MUP o mreži hidranta koji se koriste pri gašenju požara. Clanovi su razliciti u zavisnosti od toga koji je cilj podnosioca prijave (zavisno od tipa ili dela objekta koju podnosilac prijave namerava da izgradi)

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Broj telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Urbanisticki uslovi (Overena kopija)
 • Koncept plana (Originalna, Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena