REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: Pravno poravnanje - sudenje pomirenja

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Cilj postupka je prenošenje vlasništva sa prethodnog vlasnika, prisvajaca i registrovanje imovine na ime novog vlasnika - korisnika imovine u slucajevima da se zahtev za registraciju podnosi na osnovu sudskog poravnanja - sudenje pomirenja

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje imovine tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument - pravni sporazum, tj. sudski sporazum (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
 • Ovlašcenje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata80 EURPlata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena