REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za upotrebu javne lokacije - rezervisani parking (za fizicka i pravna lica)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora za parkiranje vozila je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora biti širine od najmanje 1.5 metra.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola) u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure mesecno/godišnje

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Vozacka dozvola (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataNa opštinskim rezervisanim parkinzima - mesecna taksa iznosi 30 EUR; rezervisani opštinski parkinzi oko javnih stambenih zgrada za fizicka lica - mesecna taksa iznosi 10 EUR - godišnja taksa iznosi 70 EUR; rezervisana opštinska parking mesta oko javnih stambenih zgrada za pravna lica - mesecna taksa iznosi 20 EUR - godišnja taksa iznosi 170 EUR;Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena