REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Regjistrimi i njësive të reja kadastrale (të formuara pas ndarjës apo bashkimit të tyre) pas matjeve kadastrale nga kompanit gjeodete dhe gjeodetët e licencuar në rajonet pa plane urbanistike-rregulluese

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Cilj: Ofrimi i mundësisë për regjistrimin e njësive të reja kadastrale të formuara pas matjeve kadastrale nga kompanitë gjeodete apo gjeodetët e licencuar.

Opis: Parashtruesi i kërkesës paiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbushë formularin standard i cili gjindet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës - palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin për regjistrim e njësive të reja kadastrale (të formuara pas ndarjes së parcelës apo bashkimit të tyre), ku pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale). (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Skica me te dhenat nga tereni (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa4 euroPagesa në cash
Pagesa20 euro Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Forma nije pronadjena