REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti pod pravnim dokumentom - ugovor o privatizaciji koji izdaje Kosovska agencija za privatizaciju

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Cilj postupka je da osigura ispunjavanje pravnih zahteva za registrovanje prava na korišcenje / stanovanje u ime korisnika ovog prava na 99 godina, pocevši od datuma stupanja na snagu UNMIK propisa br. 2003/13 od 9. maja 2003. godine koje istice 9. maja 2102. godine. Kada se podnese prijava za registrovanje pod ugovorom o privatizaciji koju izdaje Kosovska agencija za privatizaciju.

Opis: Prijava za registrovanje prava na korišcenje/stanovanje se obavlja u skladu sa standardnim formularom koji se može preuzeti pri Servisnom centru za gradane (SCG), gde se pomenuti formular popunjava neophodnim podacima i onda stranka/e dobija/ju SCG sa dokazom - dokaz o prijemu njihovog zahteva. Nakon toga, SCG šalje ceo dosije DKGI koji, u okviru pravno definisanog roka (nakon provere podnete dokumentacije) izdaje odluku o registrovanju prava na korišcenje/stanovanje, a stranka/stranke dobija/ju obaveštenje kroz SCG o administrativnoj odluci i drugim dokumentima (uverenja o imovini).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta/licne karte lica koje ima/koja imaju pravo korišcenja/ugovor o davanju u zakup (Overena kopija)
 • Sporazum o privatizaciji nekretnine Kosovske agencije za privatizaciju (Kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju za novog vlasnika ako je u pitanju pravno lice (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 EURPlata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena