REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Regjistrimi i pronave të paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ne bazë të titullit juridik - kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Cilj: Qellimi i procedures eshte sigurimi i permbushjes se kushteve ligjore per regjistrimin e pronave të kembyera në emer te pronareve te ri, dhe njoftimin e tyre me aktin administrativ dhe ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë të titullit juridik Kontratë mbi kembimin e paluajtshmerive

Opis: Kërkesen për regjistrim te pronave pas kembimit bëhet sipas formularit standard i cili gjindet ne Qendren per Sherbim te Qytetareve (QSHQ), ku formulari ne fjale plotesohet me te dhenat e kerkuara e me pas palës - palëve QSHQ i'u jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre. Pas kesaj QSHQ të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin per regjistrim të pronave konform Kontrates për këmbim, ku edhe pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (Çertifikatat pronësore).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Deri ne revokimin/ shfuqizimin apo anulimin e akti- vendimit me të cilin është vendosur masa e perkoheshme e sigurisë

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Kontrata mbi kembimin e pronave te paluajtshme (Kopje)
 • Vërtetimet e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatat për identifikimin e paluajtshmërive - njësive kadastrale te kembyera (Çertifikatë per person apo Çertifikatë për njësi kadastrale) (Origjinal, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaSecili person që bëhet pronar/posedues pas këmbimit paguan tarifë prej 50 euro Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Forma nije pronadjena