REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje nepokretne imovine u registru nepokretnosti na osnovu pravnog dokumenta - sporazum o razmeni nekretnina

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Cilj ovog postupka je da putem administrativnog akta osigura ispunjenje pravnih obaveza za registrovanje razmene imovine u ime novih vlasnika i njihovo obaveštavanje kada se podnese prijava za registrovanje na osnovu pravnog dokumenta - ugovor o razmeni nekretnina

Opis: Prijava za registrovanje imovine nakon što se obavi razmena u skladu sa standardnim formularom koji se može preuzeti pri Servisnom centru za gradane (SCG), gde se pomenuti formular popunjava neophodnim podacima i onda stranka/e dobija/ju SCG sa dokazom - dokaz o prijemu njihovog zahteva. Nakon toga, SCG šalje ceo dosije DKGI koji, u okviru pravno definisanog roka (nakon provere podnete dokumentacije) izdaje odluku o registrovanju imovine u skladu sa ugovorom o razmeni, a stranka/stranke dobija/ju obaveštenje kroz SCG o administrativnoj odluci i drugim dokumentima (uverenja o imovini).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do ukidanja ili otkazivanja odluke koja je uspostavila privremene mere

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Sporazum o razmeni nekretenina (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBilo koje lice koje postaje vlasnik/posednik nakon razmene ce platiti taksu u iznosu od 50 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena