REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti pod pravnim dokumentom - ugovor o doživotnom stanovanju.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Cilj postupka je da se obezbedi ispunjenje pravnih zahteva za registrovanje imovine u Registru za nepokretnosti u ime novog vlasnika (tj. hranioca porodice), ali se ovo pravo stice tek nakon stvaranja uslova za to - smrt jednog od vlasnika nekretnine.

Opis: Stranke se prijavljuju za registrovanje imovine tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte lica na cije se ime upisuje imovina (Overena kopija)
 • Sporazum o trajnim pravima (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige umrlih lica koje je neko izdržavao - primalac (vlasnik nekretnine) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata40 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena