REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik - kontratë dhurimi

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Cilj: Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë te titullit juridik Kontratë dhurimi.

Opis: Kërkesa për regjistrim te pronës nga palët bëhet përmes mbushjes se formularit standard i cili gjindet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës - palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin per regjistrim të pronës, ku edhe pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (Çertifikatën pronësore).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim kohor

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi i përsonit në emër të të cilit regjistrohet pronësia (nëse pronari i ri është person juridik edhe Çertifikata e biznesit ). (Kopje)
 • Kontrat mbi dhurimin e paluajtshmerise (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaTaksa paguhet konform dokumentit që prezanton pala (titullin juridik). Nëse në një dokument nuk është përcaktuar vlera e pronës, në këto raste do të paguhet taksa në vlerën 40 Euro për cdo pronar që fiton të drejtën mbi pronën.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Forma nije pronadjena