REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Vërtetim që nuk ka obligime financiare (për procedurat për lirim nga shtetësia e Kosovës)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Paijen me vertetimin e tille i cili iu nevoitet per tu liruar nga shtetesia e Kosovës.

Opis: Pala vjen në QPS dhe bënë kërkesë me shkrim në bazë të formes së pergaditur nga QPS-ja, Vertetimi që nuk ka obligime financiare lëshohet nga Shërbimet Sociale në bazë të evidencës që posedojnë brenda 1-2 ditëve.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 3 muaj

Potrebne informacije

 • Emri(emri I babes)mbiemri
 • Datelindja
 • Vendlindja
 • Gjinia
 • Adresa
 • Nr telefonit
 • Pergadidja shkollore
 • Profesioni
 • Punesimi
 • Statusi martesor
 • Pershkrimi i kerkeses

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kerkesa me shkrim(formulari) (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e vendbanimit (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena