REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesë për përkrahje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhereshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Qe te realizohet perkrahja materiale per familjet me femije me aftesi te kufizuara te perhershme.

Opis: Familjet me fëmijë me aftesi të kufizuara mund të aplikojnë në QPS-të Komunale për përkrahje materiale. Përmes prindërve ose personit kujdestar duke bërë kërkesë me shkrim në QPS. Në QPS mbahet Komisioni Mjkesor i cili bënë vleresimin e gjendjës shëndetesore dhe nxirret vendimi mbrenda 30 ditëve nga QPS.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Deri ne moshen 18 vjeqare

Potrebne informacije

 • Emri mbiemri i aplikuesit
 • Emri mbiemri i femiut me aftesi te kufizuara te perhershme
 • Te dhenat e vendbanimit
 • Te dhenat e lindjes per femiun dhe prinderit
 • Gjirollogoaria banakare ne emer te aplikuesit
 • Te dhenat per shkollimin e femiut
 • Zyrtari pergjegjes qe pranon dosjen
 • Gjinia
 • Te dhenat e semundjes
 • Lloji i semundjes
 • Data e fillimit te semundjes
 • Nenshkrimi i paraqitesit te kerkeses

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Leternjoftimit te parashtruesit te kerkeses (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e vendbanimit per (femijes dhe familjes) e cila perkujdeset per te (Kopje e vertetuar)
 • Certifikaten e lindjes per femiun (Origjinal)
 • Aktvendimin e kujdestarise nese kerkesen e parashtron kujdestari (Origjinal)
 • Dokumentacionin mjekesor me epikrize/certifikate mjeksore zyrtare/mbi gjendjen shendetosore te femijut (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena