REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkes për tentim pajtim të bashkëshorteve të cilët kanë bërë padi për shkurorzim

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Tentim pajtimin e bashkeshorteve.

Opis: Palët/Policia/Gjykata -bënë kerkese ne QPS-per te filluar procedurat e tentim pajtimit mes bashkeshorteve te cilet kan bere padi per shkurorzim ose kane probleme bashkeshortore.QPS brenda afat te percaktuar ligjorr i fillon procedurat..

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i bashkeshorteve
  • Emri mbiemri i femijeve
  • Adresa e vendbanimit
  • Arsyeja e shkurorzimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimet (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e kurorezimit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e lindjes (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena