REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za zaštitu od nasilja u porodici

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Svrha ove usluge i postupka je da spreci nasilje u porodici u bilo kom obliku, uz odgovarajuce pravne mere. Posebna se pažnja poklanja deci, starima i osobama sa invaliditetom.

Opis: Slucajevi nasilja u porodici se prijavljuju Policiji Kosova. Pilicajci se konsultuju sa tužiocem i pozivaju advokata odbrane žrtava i predstavnike CSR. Oni zajedno vrše procenu slucaja i preduzimaju potrebne korake kako bi zaštitili žrtvu i sprecili ponovnu pojavu nasilja. Direktor CSR ce otvoriti slucaj i obavestiti Odsek za socijalni rad u roku od 24 casa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Naziv suda
  • Ime, adresa i zanimanje podnosioca prijave i prestupnika u oblasti nasilja u porodici
  • Ime i adresa stranke koja je pod istragom i lica koje je zatražilo zaštitu
  • Odnos
  • Potpun cinjenicni detaljan opis
  • Predložene mere zaštite

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licne karte (Kopija)
  • Medicinski nalaz (Originalna)
  • Pisani zahtev (policija, sud, tužilaštvo) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena