REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za prekid placanja opštinskog poreza

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za opštinske takse

Cilj: Kako vlasnik preduzeca ne bi placao porez na poslovne aktivnosti za period u toku kog ne rade.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev SCG. Zahtev se onda šalje DED. Zahtev pregleda službenik koji odreduje opštinski porez. Taj službenik vrši kontrolu, saziva troclanu komisiju (on/a je uvek jedan od clanova) koja pregleda prijave, posecuje lokaciju kako bi videla stvarnu situaciju. Nakon što odluci da li se promenilo cinjenicno stanje, službenik za MTEBA donosi odluku. Kopija odluke se šalje nazad SCG

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Osim ako nije drugacije utvrdeno (do pocetka poslovnih aktivnosti)

Potrebne informacije

 • Naziv poslovne organizacije
 • Poslovni registarski broj i fiskalni broj
 • Adresa preduzeca
 • Ime i prezime vlasnika
 • Adresa vlasnika, licni broj
 • Licni broj vlasnika
 • Broj telefona ili elektronska pošta (email) vlasnika preduzeca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Odluka o opštinskoj taksi koju registrovano preduzece mora platiti kako bi dobilo ili zadržalo dozvolu za rad. (Overena kopija)
 • Prijavni formular (Overena kopija)
 • Zahtev za prekid poslovne aktivnosti i razlozi (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena