REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: paisja me Certifikatë të re.

Opis: Nese pronari i biznesit e humbë Certifikatën e biznesit apo për qfarëdo aryse tjeter dëshiron ta ndërron atë, mundë të shkon në Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB dhe të paiset me të.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim

Potrebne informacije

  • Numri i biznesit
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Loji i biznesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa2 EuroPagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena