REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Prekid poslovanja inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Brisanje preduzeca iz privrednog registra i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za prekid poslovanja inostranog preduzeca se obavlja tako što se podnese standardni D formular koji izdaje opštinski centar za registraciju - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular D prijavni broj
 • Poslovni registarski broj
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Razlog raspuštanja
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Uverenje iz Poreske uprave Kosova (Originalna)
 • Formular D (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena