REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za ispis iz državljanstva

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Omogucuje državljanima Kosova da se ispišu iz kosovskog državljanstva i da dobiju državljanstvo druge zemlje.

Opis: Podnosilac prijave se mora obratiti Kancelariji za registrovanje gradana, podneti formular koji odreduje Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa pratecom dokumentacijom i u roku od 30 dana ce dobiti odgovor o podnetom zahtevu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o državljanstvu druge zemlje ili garancija (dokaz) da ce on/a steci državljanstvo te zemlje (Originalna)
 • Dokaz adrese prebivališta u stranoj zemlji gde on/a živi (Originalna)
 • Dokaz o zadnjoj adresi prebivališta u Republici Kosovo (Overena kopija)
 • Dokaz od Opštinskog centra za socijalni rad da je on/a ispunio/la sve finansijske obaveze u smislu hrane i odece prema licima za koja je on/a odgovoran/na u skladu sa zakonom. (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Dokaz koji izdaje sud u Republici Kosovo i dokaz koji izdaje nadležni organ druge zemlje ciji gradanin je podnosilac prijave ili gde je on/a imao/la zadnju adresu prebivališta. Dokaz mora pokazati da on/a nije pod istragom niti da je osudivan/a za krivicna dela. Dokaz ne sme biti stariji od 6 meseci. (Originalna)
 • Dokaz pod zakletvom da gradanin koji traži ispisivanje iz državljanstva nije javni službenik, sudija, javni tužilac, pripadnik Policije Kosova, Bezbednosnih snaga Kosova ili pripadnik Obaveštajne agencije Kosova. (Originalna)
 • U slucaju da komisija odluci da gradaninu dozvoli ispis iz državljanstva Republike Kosovo, on/a je u obavezi da dostavi dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 150 EUR. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EUR za punoletna lica / 50 EUR za maloletna lica Plata sa gotovinom Llogaria e MPB - paguhet në Ministrinë e Punëve të Brendëshme
Porezumanjenje Plata sa markicom

Forma nije pronadjena