REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesë për prerje drusore / Damkosje të trungjeve

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Cilj: Paisje me leje per prerje te mases drusore.

Opis: Pala paraqitet ne DBP, dhe pastaj APK del ne terren dhe e kryen procesin e damkosjes se pyllit per te cilin eshte bere kerkesa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Brenda vitit kalendarik

Potrebne informacije

  • emri dhe mbiemri
  • numri i leternjoftimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Çertifikata mbi pronësinë (Origjinal)
  • Kopja e Planit se paku 2 koordinata (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa1,5 € deri ne 7m³; mbi 7 m³ 2 € për m³; dru teknik (Industri) 2.5 €.Transfer bankar 10

Forma nije pronadjena