REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje registra maticne knjige rodenih - RMKR

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, usledice naknadno registrovanje rodenja.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 04/L-003 O CIVILNOM STATUSU
 • Administrativno uputstvo Br. 02/2012 - MUP o zakasneloj registraciji dokumenata statusa gradana Clan 14
 • Administrativno uputstvo Br. 17/2012 - o dokumentima Statusa Gradana Clan 3
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38, 2, 2.2

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (oba roditelja) (Overena kopija)
 • Dokaz da dete nije registrovano pri kancelariji za civilni status (Overena kopija)
 • Bolnicka lista (Overena kopija)
 • Vencani list (u slucaju vanbracne dece, licna karta majke i izvod iz maticne knjige rodenih) (Overena kopija)
 • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Overena kopija)
 • Dokaz iz bolnice kojim se pokazuje da dete nije rodeno u bolnici (Overena kopija)
 • Izjava dva svedoka da je dete rodeno kod kuce (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena