REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesa për C’lajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.

Opis: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull bëhët C'lajmrimi i Vendbanimit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kontrata e Qiras/shitëblerjës së banesës, shtëpis (Kopje)
 • Dëshmi për vendbanimit të ri (Kopje)
 • Pëlqim me shkrim të pronarit apo bashkëpronarit të banesës (Kopje)
 • Fatura e Tatimit në pronë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa3 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Forma nije pronadjena